Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 663/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Zsuzsanna Bognár – BOROZÓ, IČO:44 534 256, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, č.živn.reg. 410-21151
Miesto podnikania: J.Selyeho 5/2, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nádvorie Európy, Nemecký dom č.1044, 945 01 Komárno
p.č. 29/19 rozloha: 48 m2.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0