Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 665/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Ladislav Uzsák – ROYAL FOOD, IČO: 47 927 844, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Komárno, č.živn.reg. 410-28676
Miesto podnikania: Česká ul.2770/2 945 01 Komárno
Letná terasa: Rozmarínova 30, 945 01 Komárno
p.č. 2454/1 rozloha: predná strana:4,05 m2, zadná strana: 16 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0