Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 667/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Monika Bálintová – reštaurácia HUBERT, IČO: 52 008 461, zapísaná v Živnostenskom
registri Okresného úradu Komárno, č.živn.reg. 410-32946
Miesto podnikania: Á.Fesztyho 1445/2, 947 01 Hurbanovo
Letná terasa: Jókaiho 28/19, 945 01 Komárno
p.č. 568/1 rozloha: 9 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0