Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 670/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Tünde Szkukáleková, IČO: 52 440 311, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno, č.živnostenského registra: 410-33911
Miesto podnikania: Violín 74, 946 02 Čalovec
letná terasa: Nádvorie Európy č.5, Holandský dom 945 01 Komárno
Z p.č.: 29/3 rozloha LT: 28 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0