Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.19: TE-603_2020_Správa_OVS_Prístav

Uznesenie 671/2020: Uznesenie k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A. berie na vedomie
správu Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
č. 514/2019 zo dňa 30.10.2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž
dňa 10. januára 2020 na prenájom pozemkov parc. reg. „C“ č. 2214/4 o výmere
431 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg „C“ č. 2216 o výmere 126 m2,
zastavaná plocha a nádvorie a parc. reg. „C“ č. 2217 o výmere 209 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, vedené na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, s vyvolávacou cenou
5480,00 eur/rok, ktorá bola zároveň najnižším podaním,
B. konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 514/2019 zo dňa 30. októbra 2019
do určeného termínu, t.j. do 06. decembra 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou zaslané žiadne súťažné návrhy na adresu
Mestského úradu Komárno,
C. schvaľuje
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 514/A,B,C,D,E,F/2019 zo dňa 30. októbra 2019.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0