Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.20: TE-604_2020_Správa OVS_býv. Aranysas

Uznesenie 672/2020: Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 564/2019 zo dňa 28. novembra
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti dňa 22.01.2020:
nebytového priestoru s podlahovou plochou 370 m², v budove Dôstojníckeho
pavilónu (Pevnostný rad – pivničné priestory býv. „Aranysas“) so súp.č. 142 na parc.
reg. „C“ č. 1846/3, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou
nájomného vo výške 20,-eur/m2/rok, ročné nájomné 7.400,00 eur/rok, ktorá bola
zároveň najnižším podaním, na dobu 10 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou,
B/ konštatuje, že
na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 564/2019 zo dňa 28. novembra
2019 do určeného termínu, t.j. do 17. januára 2020 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na
adresu Mestského úradu Komárno,
C/ schvaľuje
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 564/A,B,C,D,E,F/2019 zo dňa 28. novembra 2019.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0