Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.21: TE-605_2020_Správa OVS_býv. ATEX

Uznesenie 673/2020: Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 522/2019 zo dňa 30. októbra
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti dňa 15.01.2020:
nebytového priestoru s podlahovou plochou 52 m², v budove Zichyho paláca (býv.
„ATEX“) so súp.č. 1044 na parc. reg. „C“ č. 29/1, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 40,- eur/m2/rok, ročné nájomné
2.080,00 eur/rok, ktorá bola zároveň najnižším podaním, na dobu určitú 10 rokov
s trojmesačnou výpovednou lehotou
B/ konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 522/2019 zo dňa 30. októbra 2019
do určeného termínu, t.j. do 06. decembra 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na
adresu Mestského úradu Komárno,
C/ schvaľuje
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Komárne č. 522/A,C,D,E,F,G/2019 zo dňa 30. októbra 2019.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0