Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.22: TE-606_2020_Správa OVS_predaj pozemkov

Uznesenie 674/2020: Uznesenie k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 523/2019 zo dňa 30. októbra
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo
vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností dňa 22.01.2020:
pozemkov, parc. reg. „C“ č. 8776/1 o výmere 18836 m², lesný pozemok a parc. reg.
„C“ č. 8783/1 o výmere 5451 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, s minimálnou kúpnou cenou vo výške 918.049,00 eur, vypočítanou na
základe platnej BDÚ,
B/ konštatuje
že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 523/2019 zo dňa 30. októbra 2019
do určeného termínu, t.j. do 06. decembra 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad
Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na
adresu Mestského úradu Komárno.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0