Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 23: TE-597/2020 Návrh na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální - Javaslat az iskolai étkezdék és a kiadókonyhák átadásának ütemtervének jóváhagyására

Uznesenie 675/2020: Uznesenie k návrhu na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných školských jedalní

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
termín delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální ku dňu 01.07.2020,
B/ berie na vedomie
harmonogram delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální – v zmysle
prílohy č. 1,
C/ žiada
primátora zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
D/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24,
Komárno – Komárom zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
E/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul.
39, Komárno – Komárom zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
F/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/,
G/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno zabezpečiť vykonanie úloh podľa
bodu B/,
H/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
zabezpečiť vykonanie úloh podľa bodu B/.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0