Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 24: Informatívna správa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet beszámolója az iskolakonyhák és étkezdék felújítására szánt hozzájárulás felhasználásáról

Uznesenie 676/2020: Uznesenie k informatívnej správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového
príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální v roku 2019.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0