Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 25: TE-592/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach - Beszámoló a közbeszerzésekről

Uznesenie 677/2020: Uznesenie k informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q roku 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0