Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 26: TE-610/2020 Zmena v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové - Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság összetételének változása

Uznesenie 678/2020: Uznesenie k zmene v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
vzdanie sa Silvie Lévaiovej z funkcie člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a
bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne,
B ) volí
za člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve
v Komárne Ing. Katarínu Dubányovú, odo dňa 10. 02. 2020,
C ) žiada Mgr. György Batta, predsedu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a
bytové pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A) a B) tohto uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0