Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 4: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave

Uznesenie 68: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Divadlo Aréna, so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 575 m2, v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 5222/31 na Kočánkovej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, Divadlu Aréna so sídlom Viedenská cesta 10 v Bratislave, IČO 30777810, za účelom prevádzky skladu na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m2/rok, t. z. 2 875,00 Eur ročne,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Hlasovanie č. 12
Návrh na schválenie prípadu hodného os.zreteľa - nájom nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v k. ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0