Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 6a: Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 71: Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

volí

Jozefa Uhlera, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za ďalšieho člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 15
Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 41 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0