Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 6b: Návrh na voľbu Ing. Pavla Bullu za člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 72: Návrh na voľbu Ing. Pavla Bullu za člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie

1. vzdanie sa členstva Mgr. Rastislava Žitného, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy,

B. volí

2. za člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Ing. Pavla Bullu.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0