Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 9: Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014

Uznesenie 74: Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia priorít vyplývajúcich z Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014.

Hlasovanie č. 21
Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v meste Bratislave za rok 2014
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0