Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 9a: Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Uznesenie 84: Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,vykonať v spolupráci s mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy, poslaneckými klubmi hlavného mesta SR Bratislavy a externým kontrolným subjektom vykonať kontrolu hospodárenia a efektívneho vynakladania prostriedkov v príspevkových a rozpočtových organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 1.6.2015

Hlasovanie č. 1
Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Návrh p. Grendela)
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0