Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 20: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Uznesenie 86: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Hlasovanie č. 3
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0