Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 20a: Informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Uznesenie 87: Ústna informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie

ústnu informáciu o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, stiahnuť pripomienky hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

Hlasovanie č. 5
Informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (doplnená časť A)
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 1