Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 24: Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstaraní ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením

Uznesenie 91: Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby A.R.K. technické služby, s.r.o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením.

Hlasovanie č. 9
Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstaraní ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0