Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 25: Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

Uznesenie 92: Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zámer na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej 1 - 3, k. ú. Petržalka a garáže na Jasovskej 6 - 8, k. ú. Petržalka, podľa § 9a ods. 1, písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu na dobu neurčitú, za účelom parkovania osobného motorového vozidla,

s podmienkami:

1. Zámer na nájom nebytových priestorov bude zverejnený dňa 22.4.2015 na úradnej tabuli, webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy a v regionálnej tlači.

2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 22.4.2015 do 31.8.2015 do 17.00 h osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....*  Bajzovej 8/A - NEOTVÁRAŤ“,

alebo

„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....*  Blumentálskej 10 - NEOTVÁRAŤ“,

alebo

„Ponuka na nájom – garážové státie č. ....* Jurigovo nám.1 - KOTVA - NEOTVÁRAŤ“,

alebo

„Ponuka na nájom – garáže č. ....*  Tománkova 5 - NEOTVÁRAŤ“,

alebo

„Ponuka na nájom – garáže č. ....*  Jasovská 1 - 3 - NEOTVÁRAŤ“,

alebo

„Ponuka na nájom – garáže č. ....*  Jasovská 6 - 8 - NEOTVÁRAŤ“,

prípadne zaslať v dňoch od 22.4.2015 do 31.8.2015 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

3.1. označenie záujemcu

     - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je fyzická osoba podnikateľ je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac.

     - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac.

3.2. označenie nehnuteľnosti - predmetu nájmu, a to:  číslo parcely na ktorej sa stavba nachádza, katastrálne územie, číslo a výmeru garážového státia, prípadne garáže,  

3.3. výšku ponúknutej ceny za nájom garážového státia, prípadne garáže, pričom minimálna výška nájomného je pre:

             24,00 Eur/m²/rok, pre nepodnikateľa,  

             28,00 Eur/m²/rok, pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

             32,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre nepodnikateľa,

             40,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

             16,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre nepodnikateľa,

             24,00 Eur/m²/rok, oddelené státie pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

             40,00 Eur/m²/rok, pre nepodnikateľa, 

             60,00 Eur/m²/rok, pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

             40,00 Eur/m²/rok, pre nepodnikateľa, 

             60,00 Eur/m²/rok, pre podnikateľa alebo právnickú osobu,

             40,00 Eur/m²/rok, pre nepodnikateľa, 

             60,00 Eur/m²/rok, pre podnikateľa alebo právnickú osobu.

3.4. kópiu technického preukazu motorového vozidla, ktoré bude nájomca v predmete nájmu parkovať.

3.5. čestné vyhlásenie záujemcu

     - u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

     - u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

3.6. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona SNR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky.

3.7. čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu.

4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné.

5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je najvyššia ponúknutá cena.

6. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.

7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou aukciou.

8. Priamy nájom bude vyhlásený v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. 

Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady so zverejnením zámeru znáša navrhovateľ.

V jednej ponuke nesmie byť uvedených viac garážových státí, prípadne garáží. Obhliadka nebytových priestorov - garážových státí a garáží bude na:

Bajzovej 8/A v Bratislave dňa 26.5.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

                                        dňa 30.6.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

                                        dňa 18.8.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

Blumentálskej 10 v Bratislave dňa 26.5.2015 v čase od 13.00 h do 15.00 h,

                                               dňa 30.6.2015 v čase od 13.00 h do 15.00 h,

                                               dňa 18.8.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

Jurigovom nám.1 - KOTVA v Bratislave dňa 27.5.2015 v čase od 10.00 h do 12.00 h,                                                

                                                              dňa 1.7.2015 v čase od 10.00 h do 12.00 h,

                                                              dňa 19.8.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

Tománkovej 5 v Bratislave dňa 27.5.2015 v čase od 10.00 h do 11.00 h,

                                          dňa 1.7.2015 v čase od 10.00 h do 11.00 h,

                                          dňa 19.8.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

Jasovskej 1 - 3 v Bratislave dňa 28.5.2015 v čase od 13.00 h do 14.00 h,

                                           dňa 2.7.2015 v čase od 13.00 h do 14.00 h,

                                           dňa 20.8.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h,

Jasovskej 6 - 8 v Bratislave dňa 28.5.2015 v čase od 14.00 h do 15.00 h,

                                          dňa 2.7.2015 v čase od 14.00 h do 15.00 h,

                                          dňa 20.8.2015 v čase od 09.00 h do 11.00 h

Stretnutie záujemcov bude pri vchode do garážových státí, príp. garáží.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom zrušení, alebo odmietnutí ponúk, budú navrhovatelia písomne upovedomení.

Hlasovanie č. 10
Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia formou priameho nájmu
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0