Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 26: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby

Uznesenie 93: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN - parc. č. 1750/10 – zastavané plochy vo výmere 4 m², k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa GP č. 2/2014, zo dňa 18.05.2014 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925; novovytvoreného pozemku registra „C“ KN - parc. č. 1750/11 – zastavané plochy vo výmere 48 m², k. ú. Staré Mesto, podľa GP č. 2/2014, zo dňa 18.05.2014, bol z pozemku registra „E“ KN - parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, odčlenený diel č. 1 vo výmere 42 m², a z pozemku registra „E“ KN - parc. č. 1731/3 - vinice vo výmere 793 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, odčlenený diel č. 3 vo výmere 6 m², ako pozemkov situovaných pod stavbou rodinného domu so súpis. č. 2099; a prevod novovytvoreného pozemku registra „C“ KN - parc. č. 1750/13 - záhrady vo výmere 21 m², k. ú. Staré Mesto, podľa GP č. 2/2014, zo dňa 18.05.2014, bol z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, odčlenený diel č. 4 vo výmere 14 m², a z pozemku registra „E“ KN - parc. č. 1731/3 - vinice vo výmere 793 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, odčlenený diel č. 5 vo výmere 7 m², ako pozemku priľahlého k stavbe rodinného domu so súpis. č. 2099, v prospech podielových spoluvlastníkov stavby rodinného domu so súpis. č. 2099, zapísaného na LV č. 7812, Marekovi Molnárovi, v podiele ½ nehnuteľností a Andrejovi Molnárovi, v podiele ½ nehnuteľností, za celkovú kúpnu cenu 39 420,00 Eur.

Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 30.09.2014 a predstavuje sumu 500,00 Eur/m², čo pri celkovej výmere pozemkov 73 m², prestavuje sumu 36 500,00 Eur. 

Druhá časť kúpnej ceny 2 920,00 Eur je náhradou za užívanie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10, 11, 13 spätne za obdobie dvoch rokov. Táto suma vychádza zo sadzby 20,00 Eur/m²/rok a je stanovená podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecného bremeno,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci spoločne a nerozdielne uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Uhradením kúpnej ceny kupujúcimi naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1750/10, 11, 13, k. ú. Staré Mesto, za uspokojené.

Žiadatelia uvedené pozemky nadobudli od predchádzajúceho vlastníka s už existujúcim oplotením. Podieloví spoluvlastníci rodinného domu so súpis. č. 2099 Vojtech Molnár a Jozef Molnár sa vzdali predkupného práva k prevádzaným pozemkom v prospech žiadateľov.

Hlasovanie č. 11
Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby (Návrh p. Bullu)
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 14 Nehlasovali: 0