Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 28: Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica

Uznesenie 94: Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti, k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 3727 – stavba, súpis. č. 1889 – obchodná jednotka č. 14, stojacej na pozemku registra „C“ parc. č. 3113, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve Štefana Duchoňa a Soni Duchoňovej, za cenu 60 000,00 Eur.

Hlasovanie č. 13
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, stavbe ­ obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0