Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 29: Návrh 1)na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, 2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

Uznesenie 95: Návrh 1) na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26, k. ú. Petržalka, zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. odňatie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26, v k. ú. Petržalka, a to:

OA-01  - športové hracie zostavy

OA-02  - lezecká stena 

OA-03  - oplotenie

OA-04  - sklad náradia

OK-01  - pešie komunikácie

OS-06  - sadové úpravy

OV-02  - vnútroareálové exteriérové vodovodné rozvody

OE-01  - prípojka elektro

OE-02  - vnútroblokové exteriérové elektro rozvody a zariadenia

OE-03  - interiérové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia,

zo správy mestskej príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy; 

2. zverenie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26, v k. ú. Petržalka, a to:

OA-01  - športové hracie zostavy

OA-02  - lezecká stena 

OA-03  - oplotenie

OA-04  - sklad náradia

OK-01  - pešie komunikácie

OS-06  - sadové úpravy

OV-02  - vnútroareálové exteriérové vodovodné rozvody

OE-01  - prípojka elektro

OE-02  - vnútroblokové exteriérové elektro rozvody a zariadenia

OE-03  - interiérové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia,

do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, za účelom zabezpečenia, prevádzky, údržby a správy objektov.

Hlasovanie č. 14
Návrh 1)na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak zo správy organizácie STARZ, 2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak do správy MČ Bratislava-Petržalka
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0