Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.3: TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 37
TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov (PN - MJ Less)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 2