Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 33: Rôzne

Uznesenie 98: Rôzne - Koncepcia zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložiť koncepciu zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR, zo štátneho rozpočtu - systémové riešenie. 

T: 25.6.2015

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0