Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 1: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Uznesenie 100: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 362 683 098,00 Eur vrátane finančných operácií, 

2. príjmy bežného rozpočtu 232 497 386,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu 212 459 017,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu 20 008 369,00 Eur,

3. príjmy kapitálového rozpočtu 78 177 302,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 106 540 581,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 28 333 279,00 Eur, 

4. príjmové finančné operácie 52 008 410,00 Eur, výdavkové finančné operácie 43 683 500,00 Eur,

5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015,

6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a poskytované transfery na rok 2015,

7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.

B. berie na vedomie 

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2017.

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D,

2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015,

    T: 26.4.2015

3. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy výsledky externej kontroly s cieľom zvýšiť kvalitu mestskej hromadnej dopravy.

D. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

    1.1 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,

    1.2 v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,

    1.3 vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 10 % v rámci     jedného programu, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytkovosti bežného rozpočtu,

    1.4 zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2015 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Hlasovanie č. 7
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 (Uznesenie so schválenými zmenami)
Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 41 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1