Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.19: TE-603_2020_Správa_OVS_Prístav

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 71
TE-603_2020_Správa_OVS_Prístav
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0