Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015
Bod č. 2: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie 101: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie 

podľa čl. 91, ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy percentuálne podiely mestských častí pre rok 2015 nasledovne:

Mestská časťPercentuálny podiel
Staré Mesto10,84%
Pod. Biskupice4,62%
Ružinov21,20%
Vrakuňa3,50%
Nové Mesto11,40%
Rača5,40%
Vajnory1,71%
Devín0,29%
Devínska Nová Ves5,24%
Dúbravka6,09%
Karlova Ves6,44%
Lamač    1,45%
Záhorská Bystrica1,01%
Čunovo0,30%
Jarovce0,49%
Petržalka19,22%
Rusovce0,79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. schvaľuje

príspevok malým mestským častiam pre rok 2015 vo výške 3% z celkovej sumy pre mestské časti, určenej ako 3% výnosu daní pre mestské časti za príslušný štvrťrok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 8
Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 33 Proti: 1 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0