Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2015 a predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31. 3. 2015 a k 30. 4. 2015 a predĺženie termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia k 1. 5. a k 31. 5. 2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 102: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.3.2015 a predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31.3.2015 a k 30.4.2015 a predĺženie termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia k 1.5. a k 31.5.2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

1.1  č. 165/1999 zo dňa 7.10.1999

1.2  č. 49/2003 časť B zo dňa 27.3.2003

1.3  č. 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15.12.2008

1.4  č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.6.2011

1.5  č. 924/2012 časť C zo dňa 13.12.2012

1.6  č. 1305/2013 časť B zo dňa 24.10.2013

1.7  č. 1379/2014 časť B zo dňa 29.1.2014

1.8  č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26.6.2014

1.9  č. 1754/2014 časť B zo dňa 8.10.2014

1.10 č. 10/2015 časť B zo dňa 5.2.2015

1.11 č. 43/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 26.2.2015

1.12 č. 55/2015 časť C body 1 a 2 zo dňa 26.2.2015

1.13 č. 56/2015 časť B zo dňa 26.2.2015

1.14 č. 65/2015 časť B zo dňa 26.2.2015

1.15 č. 85/2015 časť B bod 5 zo dňa 9.4.2015

2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

2.1  č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10.2.2000

2.2  č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25.3.2010

2.3  č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3.3.2011

2.4  č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27.6.2012

2.5  č. 769/2012 časť C zo dňa 27.9.2012

2.6  č. 971/2013 časť C zo dňa 27.2.2013

2.7  č. 1000/2013 zo dňa 27.2.2013

2.8  č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30.1.2014

2.9  č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25.6.2014

3. Čiastočne splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

3.1  č. 51/2015 časť C zo dňa 26.2.2015

B. schvaľuje

4. Predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31.3.2015 a k 30.4.2015, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 1.5. a k 31.5.2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

         nositeľ                          číslo uznesenia                    pôvodný                              nový termín

      uznesenia                              zo dňa                     a predĺžený termín

4.1  primátor                             441/2012                      31. 1., každoročne              T: na 25. 6. 2015

                                              časť B bod 2                    posledný termín

                                            zo dňa 2. 2. 2012            predĺženia plnenia:

                                                                                        na 30. 4. 2015

4.2  primátor                           1566/2014                        pôvodný termín:                T: na 24. 9. 2015

                                                  časť B                               25. 9. 2015

                                        zo dňa 22. 5. 2014                 predĺžený termín:

                                                                                          30. 4. 2015

4.3  primátor                           1743/2014                     31. 3., každoročne               T: na 30. 6. 2015

                                             časť C bod 3                                                               

                                        zo dňa 25. 9. 2014  

4.4  primátor                            41/2015                              1. 5. 2015                      T: na 30. 6. 2015

                                       zo dňa 5. 2. 2015  

4.5  primátor                            53/2015                             30. 4. 2015                     T: na 25. 6. 2015

                                                 časť B

                                       zo dňa 26. 2. 2015

4.6  primátor                           85/2015                             k 31. 5. 2015                  T: na 24. 9. 2015                                              

                                           časť B bod 1

                                         zo dňa 9. 4. 2015

4.7  primátor                          85/2015                       T: do 30 dní odo dňa               T:  24. 9. 2015

                                           časť B bod 6                     schválenia správy 

                                      zo dňa 9. 4. 2015                Ministerstva životného

                                                                              prostredia SR k prieskumu 

                                                                                  týkajúceho sa skládky 

                                                                                CHZJD - SK/EZ/B2/136

Hlasovanie č. 29
Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy......
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1