Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 1a: Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26. 3. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015

Uznesenie 103: Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

schvaľuje

zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015 nasledovne:

pôvodný text: 

„C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 v splátkach nasledovne:

1. prvá splátka do výšky 300 000,00 Eur do 30.4.2015 vrátane už poskytnutých transferov v roku 2015,

2. druhá splátka do výšky 350 000,00 Eur do 31.8.2015.“

sa nahrádza textom:

„C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 do 5.5.2015 vrátane už poskytnutých transferov v roku 2015.“

Hlasovanie č. 30
Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015
Prítomní: 43 Neprítomní: 2 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1