Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 4: Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Uznesenie 104: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 100/2015 v časti A zo dňa 9.4.2015 nasledovne: 

1. v časti A bode 2 sa  suma „20 008 369,00 Eur“ nahrádza sumou „20 038 369,00 Eur“,

2. v časti A bode 3 sa suma „28 333 279,00 Eur“ nahrádza sumou „28 363 279,00 Eur“.

Hlasovanie č. 31
Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu mesta Bratislavy na roky 2015-2017
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0