Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 5: Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie 105: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa čl. 91, ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zmenu v časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015 v tabuľke nasledovne:

percentuálny podiel mestskej časti Dúbravka „6,09%“ sa nahrádza percentuálnym podielom „6,10%“.

Hlasovanie č. 32
Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1