Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 6: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie 106: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o., so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1 - ostatné plochy vo výmere 100 m², bez založeného listu vlastníctva, (zasahujúci v časti navrhovaného nájmu do časti pozemkov registra „E“ parc. č. 12131, parc. č. 12132, parc. č. 12133, parc. č. 12134, evidované na LV č. 5567 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), spoločnosti SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o., so sídlom Špitálska 27, Bratislava, IČO 36291081, za účelom vybudovania a užívania príjazdovej rampy (na časti pozemkov registra „E“ parc. č. 12131, parc. č. 12132, parc. č. 12133) a úpravy a užívania existujúceho vjazdu (na časti pozemku registra “E“ parc. č. 12134) vyznačením nových oblúkov a vyznačením slepeckého pásu frézovaním pre stavbu „PD: Sliačska ulica, skladovo - administratívny objekt - revitalizácia“ na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 16,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 100 m² ročne sumu 1 600,00 Eur, 

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 33
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT ­ SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1