Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 2: Voľba mestského kontrolóra

Uznesenie 108: Voľba mestského kontrolóra

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy komisiou zriadenou Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.       

B. konštatuje, že

v prvom kole volieb na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy nezískal nikto zo 6 kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov:

1. Mgr. Daniel Chudina

2. Ing. Peter Šinály

C. zvolilo

na základe výsledkov tajného hlasovania v druhom kole volieb na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Petra Šinályho s nástupom od 1. júna  2015.

D. určuje

od 1. júna 2015 Ing. Petrovi Šinálymu, mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy mesačný plat vo výške 2 386,00 Eur.

Hlasovanie č. 36
Voľba mestského kontrolóra
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0