Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 7a: Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku parc. č. 2962/1, k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenie 110: Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku parc. č. 2962/1, k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

schvaľuje

zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 2962/1 – ostatné plochy, vo výmere 6 952 m2, zapísaného na LV č. 847, k. ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za účelom vybudovania multifunkčného ihriska a jeho správy a údržby, 

s podmienkami:

1. mestská časť Bratislava-Dúbravka pozemok nemôže predať ani prenajať,

2. ak pozemok nebude využívaný na uvedený účel, mestská časť Bratislava-Dúbravka je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 39
Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy MČ Bratislava-Dúbravka
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0