Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 8: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi

Uznesenie 111: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Devín, časť parc. č. 1640/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m², a časti parc. č. 1646/1 - ostatné plochy vo výmere 9 m², ktoré zodpovedajú časti pozemku registra „E“ parc. č. 1253/4, LV č. 3098, spolu vo výmere 37 m², Ing. Zoltánovi Richterovi, za účelom užívania prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam a rigolu pre prípad veľkej vody, ktorý vybudoval Ing. Zoltán Richter, na dobu neurčitú, za nájomné 4,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 148,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 40
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa ­ nájom častí pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0