Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 10: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie 112: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 2409/19 - ostatné plochy vo výmere 510 m², LV č. 1748, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom na Vyšehradskej ulici č. 12 v Bratislave, IČO 45333777, za účelom vybudovania a následného užívania exteriérových priestorov (trávnatá plocha, detské ihrisko a pieskovisko) pre materskú školu, ktorá je vybudovaná na prízemí polyfunkčnej budovy na Vyšehradskej ulici 12, 18, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 255,00 Eur,

s podmienkou:

1. Zapracovať do nájomnej zmluvy požiadavky hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy, vyčlenenú plochu 510 m² orientovať paralelne s múrikom, t. z. vymeniť navrhovaný rozmer 24,25 m x 18,5 m za 18,5 m x 24,25 m,

2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 41
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o.
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1