Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 11: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave

Uznesenie 113: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/318 - záhrady vo výmere 86 m², zapísaného na LV č. 1, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, za celkovú kúpnu cenu 14 104,00 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je 150,00 Eur/m². Pri výmere 86 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje 12 900,00 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1 204,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/318, za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcim a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou celej kúpnej ceny sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci sú vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 6324, a to pozemkov parc. č. 5018/104, 105, 317, k. ú. Ružinov a záhradnej chatky bez označenia súpisným číslom. Záujmový pozemok sa nachádza v areáli záhradkovej osady Slovnaft, tvorí súčasť oplotenej, uzatvorenej a kupujúcimi užívanej záhradky. Na predmetnom pozemku kupujúci pestujú ovocie, zeleninu a spoločne sa podieľajú na zveľaďovaní záhradkárskej osady Slovnaft. Prevodom pozemku príde k sceleniu nehnuteľností, usporiadaniu vzťahov k pozemkom tvoriacich jednu záhradku a k zosúladeniu stavu užívania so stavom právnym. Kupujúci plánujú pozemok naďalej využívať na záhradkárske a rekreačné účely.

Hlasovanie č. 42
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nehnuteľnosti ­ časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1