Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.09.2019
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 2
Otvorenie ­ Megnyitó (Program PN-MJ Keszegh B.)
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0