Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.09.2019
Bod č. 15.11: TE-362_2019_DELTA Klub - výpožička

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 41
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-362_2019_DELTA Klub - výpožička
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 2