Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.09.2019
Bod č. 15.28: TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 65
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika (Pozmeňujúci návrh Bende)
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 2