Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019
Bod č. 18.2: TE-94-2019-Brand Ivan

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 79
TE-94-2019-Brand Ivan
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0