Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.03.2019
Bod č. 14: TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 51
TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Adrián Hupka - Fortissimo)
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1