Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.03.2019
Bod č. 15b: TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 75
TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2