Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 11: Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 160: Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 241 m², zapísaného na LV č. 1748, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom Osuského ulica č. 10, Bratislava, IČO 35718706, za cenu celkom 1,00 Eur a zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo, ktoré bude pôsobiť voči právnym nástupcom zmluvných strán a bude zapísané v časti „C-Ťarchy“ na LV, 

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

3. V prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predmet prevodu predať alebo inak scudziť bude povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za rovnakých podmienok, za ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR Bratislavy a za rovnakú kúpnu cenu 1,00 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu kúpy boli investované finančné prostriedky a predmet prevodu zmenil svoj charakter. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci využíva prevádzaný pozemok ako priľahlú, oplotenú plochu k stavbe so súpis. č. 1645, slúžiacej na poskytovanie odbornej starostlivosti zameranej na profesionálnu liečebno-preventívnu starostlivosť pre závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej starostlivosti. Kupujúci pripravuje rekonštrukciu celého objektu, ktorá prispeje k naplneniu podmienok projektu „Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok“ financovaný z prostriedkov Európskej únie. Kupujúci má záujem majetkovoprávne si vysporiadať vzťahy k prevádzanému pozemku za účelom scelenia svojich nehnuteľností, a tým prispieť k zvýšeniu kvality resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.

Hlasovanie č. 4
Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1