Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.01.2019
Bod č. 17l: TE-42_2019_COM-therm - predaj

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 37
TE-42_2019_COM-therm - predaj (1 návrh - 1. javaslat)
Schválené Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 16 Proti: 3 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0