Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 16: Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uznesenie 165: Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.

Hlasovanie č. 10
Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 (Hlasovanie o návrate do bodu 14 - návrh p. Vetráka)
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0