Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 35a: Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zmedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústávného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uznesenie 166: Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona c. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. začína

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Ing. Soni Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona.

B. vyzýva

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslankyňu uvedenú v bode A tohto uznesenia, aby sa vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona oneskorene, a nie v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa ujala výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslala Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.

T: do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

C. poveruje

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v prípade, ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona v konaní, ktoré sa začalo podľa bodu A tohto uznesenia.

D. ukladá

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začalo konanie podľa bodu A tohto uznesenia.

T: do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie č. 17
Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zmedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústávného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Prítomní: 27 Neprítomní: 18 Za: 15 Proti: 1 Zdržali sa: 11 Nehlasovali: 0