Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 36: Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves

Uznesenie 167: Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.  schvaľuje

neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva obrany SR podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností - stavieb:

1.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 4, bez súpisného čísla, stojace na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

2.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 9, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

3.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 95, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

4.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 96, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

5.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 97, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

6.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 98, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

7.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 99, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

8.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 100, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

9.  stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 101, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

10. stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 102, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,

11. stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 103, bez súpisného čísla, stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

o iniciovanie rokovania s Ministerstvom obrany SR o predloženie novej ponuky na bezodplatný prevod bunkrov, u ktorých nie je problém s vysporiadaním pozemkov.

TK: 30. 9. 2015

 

Hlasovanie č. 20
Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves (Hlasovanie o celom uznesení)
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1